Ống silicone phi 230 x dày 5mm | Ống silicone phi 250 x 4mm | Ong silicone tròn to đàn hồi chất lượn

    Ống silicone phi 230 x dày 5mm | Ống silicone phi 250 x 4mm | Ong silicone tròn to đàn hồi chất lượn

    Ống silicone phi 230 x dày 5mm | Ống silicone phi 250 x 4mm | Ong silicone tròn to đàn hồi chất lượn

    Ống silicone phi 230 x dày 5mm